ประวัติความเป็นมา 

          วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา แต่เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณเพนียดคล้องช้าง ตำบลสวนพริก อำเภอกรุงเก่า(อำเภอพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) แต่โดยทั่วไปชาวบ้านมักนิยมเรียกว่าตำบลเพนียด ตัวอาคารเรียนใช้ตัวตำหนักของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบปรปักษ์ ซึ่งเป็นเจ้ากรมข้างต้นราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นบิดาหม่อมหลวงมาลากุล ณ อยุธยา (อดีตรัฐมลตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

          ในปีพุทธศักราช 2481 ได้เปิดสอนเป็นโรงเรียนหัตถกรรมโดยใช้ตำหนักเป็นอาคารเรียนมีลักษณะเป็นตึกทรงมะลิลา จำนวน 1 หลัง และสร้างโรงฝึกงานเป็นโรงงานมีหลังคามุงด้วยจาก จำนวน 3 หลัง สร้างล้อมรอบตัวตำหนักไว้ เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) มาเข้าเรียนในชั้น ม.1  ม.2 และ ม.3 โดยเปิดสอนใน 3 แผนก ประกอบด้วย แผนกช่างไม้ แผนกช่างปั้น และ แผนกช่างต่อเรือ

          ในปลายปีพุทธศักราช 2481 ส่วนราชการได้โอนย้ายโรงเรียนหัตถกรรม มาสังกัดกรมอาชีวศึกษาและได้ยกแผนกช่างไม้ และช่างปั้น มาเรียนที่ตำบลท่าวาสุกรี(สถานที่ตั้งในปัจจุบัน) ใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างไม้-ช่างปั้น(หัตถกรรม)” โดยมีหลวงสินธุสงครามชัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน และได้เปิดสอนในระดันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ม.2 และ ม.3) หลักสูตร 3 ปี

          ในปีพุทธศักราช 2483 แผนกช่างต่อเรือ ได้ทำการย้ายจากเพนียดคล้องช้างไปเรียนที่ตำหนักเกลือบนเกาะลอยในตำบลหัวรอ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน

          ต่อมาในปีพุทธศักราช 2495 จากโรงเรียนช่างไม้-ช่างปั้น(หัตถกรรม) ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา(การช่างชาย)” และได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเปิดทำการสอน 2 แผนกช่าง คือ แผนกช่างยนต์ และแผนกช่างก่อสร้าง เนื่องจากช่างไม้-ช่างปั้นไม่อยู่ในความนิยมของประชาชนทั่วไป โดยเปิดรับนักเรียนที่จบชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หลักสูตร 3 ปี สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4, ม.ศ.5, และ ม.ศ.6)

          ในปีพุทธศักราช 2519 ได้เปิดรับนักเรียนที่จบจากระดับชั้น ม.ศ.4, ม.ศ.5 และ ปวช. โดยรวมโรงเรียนทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา(การช่างชาย) ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา(วิทยาเขต1) และโรงเรียนการช่างสตรีใช้ชื่อว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา(วิทยาเขต2) โรงเรียนการช่างต่อเรือใช้ชื่อว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา(วิทยาเขต3)

          และในปีพุทธศักราช 2523 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา(วิทยาเขต1) ได้เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัย ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา”

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree