งานประกันคุณภาพได้จัดทำแบบรายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้วพร้อมให้ Download ได้ตามไฟล์เอกสารต่างๆ ดังนี้

ตารางโหลดเอกสารสำหรับการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2559

ที่ รายละเอียด คลิ๊กเพื่อ Download
1 งานบริหารทั่วไป 01.docx
2 งานบุคลากร 02.docx
3 งานการเงิน 03.docx
4 งานการบัญชี 04.docx
5 งานพัสดุ 05.docx
6 งานอาคารสถานที่ 06.docx
7 งานทะเบียน 07.docx
8 งานวางแผนและงบประมาณ 08.docx
9 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 09.docx
10 งานความร่วมมือ 10.docx
11 งานวิจันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 11.docx
12 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 12.docx
13 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 13.docx
14 งานกิจกรรม 14.docx
15 งานครูที่ปรึกษา 15.docx
16 งานปกครอง 16.docx
17 งานแนะแนวฯ 17.docx
18 งานสวัสดิการนักเรียน/นักศึกษา 18.docx
19 งานโครงการพิเศษ 19.docx
20 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 20.docx
21 งานวัดผลและประเมินผล 21.docx
22 งานวิทยบริการห้องสมุด 22.docx
23 งานอาชีวศึกาาระบบทวิภาคี 23.docx
24 งานสื่อการเรียนการสอน 24.docx
25 งานประชาสัมพันธ์ 25.docx

รายงานประเมินตนเองของแผนกวิชา

 
ที่ รายละเอียด คลิ๊กเพื่อ Download
1 แบบรายงานของแผนกวิชา D01.docx
2 คู่มือแบบรายงานผลรายวิชา D02.docx
3 แบบรายงานผลรายวิชา D03.docx
4 แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ D04.docx
5 แบบฟอรืมแผนการสอน D05.docx
6 แบบนิเทศการสอน D06.docx

รายงานประเมินตนเองของครูผู้สอน.

ที่ รายละเอียด คลิ๊กเพื่อ Download
1 แบบประเมินตนเองรายบุคคล P01.docx
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree