งานวัดผลและประเมินผลของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จะเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 08.00-16.30 น. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บรวมข้อมูลหลักฐานการประเมินผลการเรียน ประกาศผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนตรวจสอบระบบการให้คะเเนน พิจารณาเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน การสอบเทียบประสบการณ์ความรู้ ดำเนินการจัดการประเมินผลการเรียนทุกภาคเรียน ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพ เเละปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

        ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุุทธศักราช 2557

หลักการในการประเมินผลการเรียน

      สถานศึกษาและสถานประกอบกา่รจะทำการประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการผฏิบัติงานในทุกรายวิชา

วิธีการประเมินผลการเรียน

        การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาจะดำเนินการประเมินตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรียน ความสามารถและเจตคติ การกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฎิบัติงานที่มอบหมายซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์เเละเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม

        ตัวอย่างที่ใช้แสดงระดับผลการเรียนในเเต่ละรายวิชา มีดังต่อไหปนี้ 

               4.0   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

               3.5   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

               3.0   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

               2.5   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใจ

               1.5   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใจ

               1.0   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก

               0      หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ

        อักษรที่ใช้เเสดงผลการเรียน   มีดังนี้

               ข.ร.   หมายถึง   ขาดเรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ำกว่า 80 %

               ข.ส.   หมายถึง   ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน

               ม.ส.   หมายถึง   ไม่สมบณ์ เนื่องจากไม่มีงานหรือเข้ารับการประเมินไม่ครบทุกครั้ง

               ผ.      หมายถึง   ผลการประเมินผ่าน

               ม.ผ.   หมายถึง   ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผลการประเมินไม่ผ่าน

        การคำนวนค่าระดับคะเเนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. นำผลบวกของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตของเเต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน หารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิจแต่ละรายวิชา คิดทศนิยม 2 ตำแหน่งไม่ปัดเศษ
 2. คำนวนค่าระดับคะเเนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้รับผลการเรียน รายวิชาที่เรียนซำ้เรียนเเทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้าย และนับจำนวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว

               - คำนวนค่าระดับคะเเนนเฉลี่ยประจำงวด คำนวนจากรายวิชาที่ได้รับผลการเรียนเฉพาะในภาคเรียนหนึ่งๆ

               - คำนวนค่าระดับคะเเนนเฉลี่ยสะสม คำนวณจากรายวิชาที่เรียนมาทัั้งหมดและได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป

               * ผู้ที่ได้ ม.ส. ต้องได้รับการประเมินทดเเทนส่วนที่ขาดภายใน 10 วันนับแต่วันประกาศผลการเรียน

               * นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อได้ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาในหลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.

การตัดสินผลการเรียน

 1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
 2. รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ถือว่าผ่านให้นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม
 3. นักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่ได้ผลการเรียนระดับศูนย์  (0) ให้รับการประเมินใหม่ได้ 1 ครั้ง ภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด ไม่เกิน 10 วันนับแต่วันประกาศผล หากไม่ผ่านถ้่าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำหรือเรียนวิชาอื่นเเทนก็ได้ การประเมินใหม่ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน 1
 4. นักเรียนระดับชั้น ปวส. ที่ได้รับผลการเรียนระดับศูนย์ (0) ถ้าเป็นวิชาบังคับ ให้เรียนซ้ำ ถ้าเป็นวิชาเลือกให้เรียนซ้ำหรือเรียนวิชาอื่นเเทน

การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 เเละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. ประเมินผ่านทุกวิชาในหลักสูตร
 2. ได้จำนวนหน่วยกิจสะสมครบตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 3. ได้ค่าระดับดับคะเเนนเฉลี่ยสะสมไม่่ต่ำกว่า 2.00
 4. ต้องผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน
 5. ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

การพ้นสภาพนักเรียน

ให้ปฏิบัติตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 2. ลาออก
 3. ถึงแก่กรรม
 4. สถานที่ศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษากรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

               4.1 ขาดเรียนหรือการฝึกอาชีพตดต่อกินเกิน 15 วัน

               4.2 ไม่มาติิดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา

               4.3 ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายเเรง

               4.4 ต้องโทษคดีอาญา

               4.5 ขาดคุณสมบัติของผู้เรียนตามที่กำหนด

ระดับ ปวช.

        เมื่อลงทะเบียนครบ 2 ภาคเรียน คะเเนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 1.5

        เมื่อลงทะเบียนครบ 4 ภาคเรียน คะเเนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 1.75

        เมื่อลงทะเบียนครบ 6 ภาคเรียน คะเเนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 1.9

        อนึ่ง เมื่อเรียนเป็นเวลารวม 8 ภาคเรียนเเล้ว เเต่ผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 สถานศึกษาจะพิจารณาว่าควรพ้นสภาพนักเรียน หรือเรียนต่อเเต่ต้องไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ระดับ ปวส. 

        เมื่อลงทะเบียนครบ 2 ภาคเรียน คะเเนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 1.75

        เมื่อลงทะเบียนครบ 4 ภาคเรียน คะเเนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 1.90

        อนึ่ง เมื่อเรียนเป็นเวลารวม 6 ภาคเรียนเเล้ว เเต่ผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 สถานศึกษาจะพิจารณาว่าควรพ้นสภาพนักเรียน หรือเรียนต่อเเต่ต้องไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

การเทียบโอนผลการเรียน

รับโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่้รับผลการเรียนตั้งเเต่ 2 ขึ้นไป (ถ้าเป็นสถานศึกษาต้องมีเนื้อหารายวิชาใกล้เคียง่ไม่ต่ำกว่า 60%  และจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบบไว้ในหลักสูตร )

      กรณีที่นักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพ เเล้วสอบเข้าเรียนใหม้จะรับโอนเฉพาะรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร ระดับผลการเรียนตั้่งเเต่ 2 ขึ้นไป  นักเรียนที่ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาในสภาพศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน

หลักเกณฑ์การประเมินความรู้เเละประสบการณ์

 1. ต้องลงทะเบียนและชำระเงินตามวัน เวลาที่กำหนด เเละได้รับการเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาก่อน
 2. ต้องเเสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้ ประกอบการลงทะเบียนก่อนชำระเงิน
 3. มีคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นผู้ประเมิน

การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน 

     ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน ตามวันเเละเวลาที่กำหนด จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินได้ กรณีดังต่อไปนี้

 1. ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 2. ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
 3. เป็นตัวเเทนสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษ โดยได้รับการยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
 4. มีความจำเป็นอย่างอื่นและสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็น

หมายเหตุ   ต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา

 1. นักเรียน นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนที่งานวัดผลภายในเวลาที่เวลาที่สถานศึกษากำหนด
 2. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่ต้องการประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน ดำเนินการประเมิน
 3. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนส่งผลการเรียนเทียบโอนให้งานวัดผลการเรียนดำเนินการเสนอขออนุมัติผลการเรียนโอนต่อไป
 4. งานทะเบียนบันทึกผลการเรียนในระเบียบแสดงผลการเรียนโดยใช้รหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree