หลักสูตรที่เปิดสอน

              วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดทำการสอนนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า

1.1 ระบบปกติ เปิดสอน 9 สาขาวิชาดังนี้

  - สาขาวิชาช่างยนต์ - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  - สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องมือกล - สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

* Mini English Program (MEP)

 


1.2 ระบบเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์ เปิดสอน 8 สาขาวิชาดังนี้

  - สาขางานเครื่องกล - สาขางานเครื่องมือกล
  - สาขางานเชื่อมโลหะ - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
  - สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ - สาขางานก่อสร้าง

 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จ ชั้น ปวช. ตรงสาขา, ปวช. ต่างสาขา และระดับชั้น ม.6 ดังนี้

2.1 ปวส. ระบบปกติ เปิดสอน 8 วิชา ดังนี้

2.1.1 รับผู้สำเร็จจากระดับ ปวช. ตรงสาขา เป็นหลักสูตร 2 ปี เปิดสอน 9 สาขาวิชาดังนี้

  - สาขาวิชาเครื่องกล - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  - สาขาวิชาช่างเทคนิคก่อสร้าง - สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

2.1.2 รับผู้สำเร็จระดับ ม.6 ใช้เวลาเรียน ประมาณ 2 ปี 2 ภาคฤดูร้อน เปิดสอน 4 สาขา คือ  

  - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  - สาขาวิชาเครื่องกล(ยานยนต์) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2.2 ระบบเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์ เปิดสอน 10 สาขาวิชา ดังนี้

  - สาขางานเทคนิคยายยนต์ - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
  - สาขางานเครื่องมือกล - สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
  - สาขาเขียนแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์ - สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  - สาขางานเทคนิคก่อสร้าง - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

3. ระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ            

 

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

   สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ)

 

           

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree