เวลาทำการ

   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00

ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือใช้บริการ

    1. ครูและบุคลากรปัจจุบันของวิทยาลัยฯ

    2. นักเรียน-นักศึกษา ที่มีบัตรห้องสมุดของวิทยาลัยฯ

    3. บุคลากรภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากทางวิทยาลัยฯ

การทำบัตรห้องสมุด

  ผู้ที่มีความประสงค์ทำบัตรห้องสมุดต้องนำสิ่งเหล่านี้ให้เจ้าหน้าที่ออกบัตร

    1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

    2. บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา ในกรณียังไม่ได้บัตรนักศึกษาให้นำใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนในภาคเรียนที่กำลังศึกษาอยู่มาแทน

การต่ออายุบัตรห้องสมุด

    1. บัตรห้องสมุดสามารถใช้งานภายใน 1 ปีการศึกษา

    2. นักศึกษาต่ออายุบัตรห้องสมุดทุกปีการศึกษา ภายในเดือนแรกของปีการเปิดภาคเรียนที่ 1 หากพ้นกำหนดจะไม่รับการต่อบัตรให้

    3. หากบัตรหายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่

ขอบข่ายการให้บริการห้องสมุด

    1. ให้บริการหนังสือพิมพ์ วานสาร นิตยสาร

    2. หนังสือวิชาการประเภทต่างๆ

    3. หนังสือบันเทิงคดี

    4. วิดีโอ เทปคลาสเซ็ท ซีดีรอม อินเทอร์เนต

ระเบียบการยีม - คืน

    1. แสดงบัตรทุกครั้งเมื่อมีการยืม (ฝากส่งได้แต่ห้ามใช้บัตรผู้อื่นยืมแทน)

    2. ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม นาน 3 วัน

    3. ยืมวิดีโอ เทปคลาสเซ็ท ซีดี ครั้งละไม่เกิน 2 ชิ้น นาน 3 วัน

    4. คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันละ 2 บาท/เล่ม/วัน ซีดี 5 บาท/แผ่น

    5. หากไม่ส่งคืนให้ชดใช้ตามราคา

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุด

    1. แต่งกายสุภาพตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ

    2. ห้ามนำกระเป๋า เอกสาร หรือหนังสือใดๆ ที่เป็นของส่วนตัวเข้าห้องสมุด ให้วางไว้ที่รับฝากหนังสือหากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อน

    3. ห้ามสูบบุหรี่ หรือนำอาหารคบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องสมุด

    4. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในห้องสมุด

    5. ห้ามเล่นการพนันในห้องสมุด

    6. ห้ามนอนในห้องสมุด

    7. หนังสือพิมพ์ วานสารนิตยสาร อ่านเสร็จแล้วโปรดเก็บที่เดิม

    8. ทุกครั้งที่ลุกจากเก้าอี้โปรดเลื่อนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree