ตามระเบียบของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2540 ใช้ยึดเทียบเคียงกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและในส่วนของกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา , กิจกรรมองค์กรวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อชท.) ซึ่งนักเรียน นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนต่างๆนี้

1.หน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียน

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

     1.2 ดำเนินการจัดดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือ องค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

     1.3 จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

     1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

     1.5 ดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

     1.6 ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

     1.7 ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

     1.8 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา

     1.9 สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา

     1.10 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     1.11 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

2.การสมัครเป็นสมาชิกองค์การวิฃาฃีพ (อชท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา)

     นักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของชมนมวิชาชีพ (แผนกที่ศึกษาเรียน) อย่างน้อย 1 ชมรม พร้อมชำระเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 ปีการศึกษา สมาชิกต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงกิจกรรมต่องานการเงินของสถานศึกษาในวันลงทะเบียนหรือรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

3.กิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษาต้องเข้าร่วม

      แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

               3.1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1)

               3.2 กิจกรรมในชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส. 2) จะต้องมีการเช็คเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

               3.3 กิจกรรมที่งานกิจกรรมมอบหมายและกำหนดให้เข้าร่วม

หลักเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรม

          นักเรียน นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเกณฑ์ตามนี้

                    - เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  80 %

                    - เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  80 %

                    - เข้าร่วมกิจกรรมชมรมหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย  80 % นักเรียน นักศึกษา ต้องผ่านกิจกรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินทุกกิจกรรมจะถือว่าผ่านในภาคเรียนนั้น

4.วิทยาลัยฯ กำหนดให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องมี

      4.1 บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ซึ่องต้องพกติดตัวเสมอเพื่อให้พร้อมในการตรวจสอบและติดต่องานต่างๆ ในวิทยาลัยฯ

      4.2 บัตรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการเข้าเรียนวิชากิจกรรมและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายโดยให้ครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่วิทยาลัยฯมอบหมายลงนามทุกครั้ง

5.งานกิจกรรมให้บริการนักเรียน นักศึกษา

       5.1 การสมัครเข้าเรียนนักศึกษารักษาดินแดน (ประมาณเดือนมิถุนายน)

      5.2 การผ่อนผันรับราชการของนักศึกษาที่เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส. 2) โดยกำหนดส่งเรื่องการผ่อนผันการรับราชการประมาณเดือนตุลาคม

      5.3 การยืมอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการโดยนักเรียน นักศึกษาต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษามาติดต่อยืมอุปกรณ์กีฬาได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

6.เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษา

        นักเรียน นักศึกษา ต้องมาเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข่าวสารจากงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ โดยวิทยาลัยฯจะเปิดเพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ เพื่อเป็น

สัญญาณในการเข้าแถว เวลา 07.45 น. โดยจะต้องมาเข้าแถวก่อน 08.00 น. ก่อนหน้านี้นักเรียน นักศึกษา สามารถรับประทานอาหารเช้าได้ที่โรงอาหารของวิทยาลัยฯจนกว่าเพลงมาร์ชจะเปิด หลังจากนั้นโรงอาหารจะหยุดขายอาหารให้กับนักเรียนนักศึกษาจนกว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มาเข้าแถวจะถือว่าตกกิจกรรมตามเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้

      1. นักเรัยน นักศึกษา ต้องมาเช็คฃื่อเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวัน

      2. นักเรียน นักศึกษาต้องร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 80 % ขึ้นไป ของเวลากิจกรรมหน้าเสาธงทั้งหมด คือ ใน 8 สัปดาห์ขาดเข้าแถวได้ไม่เกิน 8 ครั้ง (นักเรียน นักศึกษาขาดได้สัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้น)

      3. นัดเรียน นักศึกษากลุ่มใดที่มีเวลาเรียนในคาบที่สอง ขึ้นไปให้ยกเว้นการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

      4. การประเมินกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเรียนที่ 2 ให้สรุปการประเมิน 2 ครั้ง คือ

   ครั้งที่ 1 สรุปการประเมินตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-8 รวม 8 สัปดาห์ 

   ครั้งที่ 2 สรุปการประเมินตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9-16 รวม 8 สัปดาห์

    - สัปดาห์ที่ 17 งานกิจกรรมจะดำเนินการซ่อมปลายภาคทั้งหมด

    - สัปดาห์ที่ 18 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จะส่งผลการประเมินกิจกรรมหน้าเสาธงให้กับแผนกทุกๆแผนกวิชา

      5. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 1 

    - เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-8 รวมจำนวน 40 วัน

      6. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 2 

    - เริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 9-16 รวมจำนวน 40  วัน

      7. ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดนักขตฤกษ์ ไม่ต้องนำมาคิดในการประเมิน

      8. งานกิจกรรมจะติดประกาศผลให้นักเรียน นักศึกษาทราบในสัปดาห์ที่ 10 และ สัปดาห์ที่ 18

      9. นักเรียนนักศึกษาที่มีผลเป็น "มผ" ให้ติดต่องานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เพื่อขอซ่อมต่อไป

     10. งานกิจกรรมจะดำเนินการซ่อมกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในสัปดาห์ต่อไป     

     11. การดำงานการซ่อมกิจกรรมตามจำนวนที่ขาดเกินในแต่ละครั้งนั้น เช่น ถ้านัดเรียน นักศึกษา มีผล"มผ" เพราะขาดกิจกรรมหน้าเสาธง เกินจำนวนที่ให้ขาด เช่น ขาดเกิน 2 ครั้ง นักเรียนนักศึกษาก็ต้องซ่อมให้ครบทั้ง 2 ครั้ง 

      12. กิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาต้องทำการซ่อม เมื่อตกกิจกรรมหน้าเสาธง คือ

                  12.1 ให้นักเรียน นักศึกษา ซื้อใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม ที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

                  12.2 เข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร หรือบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ เฃ่น การทำความสะอาดโบราณสถาน กุฏิ โบสถ์ ลานวัด เป็นต้น

                  12.3 ในกรณีที่นับถือศาสนาอิสลามให้ประกอบพิธีทางศาสนาโดยการละหมาด

                  12.4 กิจกรรมทุกขั้นตอนต้องมีการบันทึกภาพนิ่งประกอบการรายงานด้วยโดยให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เซ็นรับรองทุกครั้ง

      13. ในสัปดาห์ที่ 17 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จะดำเนินการซ่อมครั้งสุดท้ายให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผล มผ ทั้งหมดใน 1 สัปดาห์ 

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree