งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน คือ หน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการศึกษาและการอาชีพแก่นักศึกษาหรือผู้ปกครองโดยแยกออกเป็นการบริการด้านต่างๆ ดังนี้

     1. การจัดหางานให้กับนักศึกษา

       เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาให้มีงานทำ โดยนักศึกษาจะต้องเตรีมความพร้อมเกี่ยวกับเอกสารดังต่อไปนี้

             * รูปถ่าย

             * สำเนาใบ รบ. หรือ รบ.5 ภาคเรียน

             * สำเนาบัตรประชาชน

             * สำเนาทะเบียนบ้าน

             * สำเนาเอกสารทางทหาร

             * สำเนาเอกสารการฝึกงาน

             * สำเนาเกียรติบัตรต่างๆ

             * เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ส่วนของงานแนะแนวฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

        * ติดต่อสถานประกอบการที่รับสมัครงาน

        * แจ้งกำหนดการให้นักศึกษาทราบ หรือเขียนใบสมัคร

        * ส่งใบสมัครให้สถานประกอบการ

        * แจ้งรายชื่อผู้ที่ำด้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์

     2. การแนะแนวศึกษาต่อ

      การแนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยฯจะจัดเป็นรูปขององค์กร จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ติดประกาศหรืออาจเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อโดยวิทยากรจากสถานศึกษาต่างๆ

     3. การจัดสรรทุนการศึกษา

      จะจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

             * มีฐานะยากจน ผู้ปกครองมีบุตรที่ต้องอุปการะหลายคน

             * ควรมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50)

             * เป็นผู้มีความประพฤติ สุภาพ เรียนบร้อย

             * มีความพยายาม มานะ และอดทน

             * ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย

          - วิธีการดำเนินงานการขอรับทุนการศึกษา

             * ขอใบสมัครขอรับทุนที่งานแนะแนวฯ ตามงประกาศ

             * ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามกำหนดเวลา

             * สัมภาษณ์ที่แผนกหรือที่ห้องแนะแนวตามวัน เวลาที่กำหนด

             * ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาการรับทุนการศึกษา

             * มอบทุนและเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

     4. การจัดสรรโควต้าศึกษาต่อ

       คือ การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหมดเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่างโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก งานแนะแนวฯ ดำเนินการต่อไปนี้

             * แจ้งการรับสมัครจากสถาบันต่างๆ ให้ทางแผนกฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ สมัครโควต้าตามระเบียบและเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละสถาบันการศึกษา

             * นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

             - สำเนา รบ.                        - รูปถ่าย

             - สำเนาทะเบียนบ้าน             - อื่นๆ

     5. การจัดบริการให้คำปรึกษา

       คือ บริการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกาาในการแก้ปัญหาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้รูจักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง สามารถเลือกและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

     6. การติดตามและประเมินผล

            คือบริการที่ช่วยให้รู้ว่าการแนะแนวได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยติดตามผลของนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการไปแล้วเพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนนักศึกษาสามารถดำเนินการหรือปฏิบัติตามแนวทางที่วางแผนหรือตามที่ได้รับการช่วยเหลือจากบริการแนะแนวว่าได้ประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาอย่างไร

     7. การจัดการบริการสารสนเทศ

            คือการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจด้านการฝึกอาชีพส่วนตัวสังคม ภาวะตลาดแรงงานแก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ประโยชน์ในการนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

     8. การปัจฉิมนิเทศ

          เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด ให้กับนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ดังนั้นการปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวเบื้องต้น ที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือจะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน เช่น การหางานการรับสมัครงาน เป็นต้น

     9. การให้กู้ยืนเงินเพื่อการศึกษา

         เป็นการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน โดยให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

 

 

    

 

      

        

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree