1. งานบริการสุขภาพ (ห้องพยาบาล)

        ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. เมื่อนักเรียน-นักศึกษาหรือบุคลากรมีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถใช้บริการได้กรณีการทำแผลเจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไป เช่น ไข้หวัด ปวดศีรษะ ปวดท้อง ปวดฟัน โรคกระเพาะอาหาร ท้องร่วง มีเตียงสำหรับพักดูอาการจำนวน 5 เตียง หากมีอาการหนักหรืไม่น่าไว้วางใจจะนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

2. งานประกันอุบัติเหตุ

        สถานศึกษาดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนโดยมุ่งหมายประกันอุบัติเหตุในโรงงานฝึกงานโดนนักศึกษาจะต้องชำระค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน 150 บาท และจะได้รีบความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุเมื่อนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 4000 บาท/ครั้ง และ เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมมรณะรวม 40,000 บาท

        ข้อปฏิบัติ

        2.1 ให้นักศึกษาพกบัตรนักศึกษา บัตรประชาชนและบัตรประกันติดตัว กรณีเกิดอุบัติเหตุสามารถรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ต้องจ่ายเงินในวงเงิน 4,000 บาท

        2.2 กรณีการสำรองเงินออกไปก่อนให้นักศึกษาส่งเอกสารเพื่เบิกเงินได้คือ

             2.1.1 ใบเสร็จรับเงินตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

             2.2.2 ใบรับรองแพทย์ (ต้องให้แพทย์ระบุให้ชัดเจนว่าเกิดอุบัติเหตุอะไร มีบาดแผลที่ไหนบ้าง) พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด ทำเรื่องได้ที่ห้องสวัสดิ์การนักเรียนนักศึกษา

        2.3 การรับเงินค่ารักษาพยาบาล ให้ถ่ายเอกสารบัตรนักศึกษาหรืบัตรประชาชน

        2.4 ถ้าเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกิน 1,000 บาท ต้องสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองด้วย

              * กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินตัวจริง และใบรับรองแพทย์ เขียนไม่ชัดเจนจะเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้

              - โดยส่งเอกสารและเขียนคำร้องได้ที่เจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา

        2.5 กรณีเสียชีวิต ดำเนินการเตรียมเอกสาร ดังนี้

  - สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนสิ้นสุดผลคดี

  - สำเนาการรายงานการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  - สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล

  - สำเนาใบมรณะบัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต (ระบุคำว่า "ตาย")(รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับผลประโยชน์ (บิดา,มารดา)(รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - สำเนาทะเบียนสมรสผู้รับผลประโยชน์ (บิดา,มารดา)(รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - แบบเรียกร้องค่าตอบแทน (รับได้ที่งานสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา)

  - ส่งเอกสารและเขียนคำร้องได้ที่เจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา)

 

3. งานตรวจสุขภาพ นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีหากหลีกเลี่ยงจะมีผล มผ. ในวิชากิจกรรม

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree