งานประชาสัมพันธ์ให้บริการอะไรบ้างแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง

   1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการ หนังสือพิมพ์ สื่อข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา เป็นต้น โดยงานประชาสัมพันธ์จะติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่
  2. เป็นศูนย์กลางติดต่อทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนี้
          2.1 เป็นศูนย์ควบคุมระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจทั้งภายในวิทยาลัย และภายนอกวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองที่มาติดต่อกับทางวิทยาลัยทราบ
          2.3 ประชาชนต้องการติดต่อกับบุคลากรของวิทยาลัยติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
          2.4 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมจดหมายและพัสดุภัณฑ์ของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนส่งต่อไปยังผู้รับ
  3. ประสานงานกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทุกจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดดยระบบสื่อสารทางวิทยุโดยมีคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว 
          หมายเหตุ          1. หมายเลขโทรศัพท์ของวิทยาลัย 
                                 0 3532 8289-90 / 0 3524 5144-6
                               2. หมายเลขโทรสาร
                                 035-321956
                               3. www.ayuttech.ac.th 
          **สำหรับนักศึกษาไม่มีนโยบายให้รับโทรศัพท์ แต่จะรับฝากข้อความและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ในกรณีที่มีผู้ปกครองมาขอพบทางงานประชาสัมพันธ์จะประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้นักเรียนทราบ**

 

   

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree