การลงทะเบียนรายวิชา

  1. นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนในวันเวลาที่วิทยาลัยกำหนดโดยวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
  2. ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา 
          - ขอรับบัตรลงทะเบียนที่ครูที่ปรึกษา 
          - ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนในเอกสารแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียน 
          - คืนบัตรลงทะเบียนถ้าไม่คืนบัตรลงทะเบียน ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์หรือเป็นการลงทะเบียนที่ไม่มีผล 
  3. การผ่อนชำระเงินบำรุงการศึกษาต้องทำในวันลงทะเบียนโดยขอคำร้องผ่อนผันได้ที่งานทะเบียน 
  4. การลงทะเบียนล่าช้าลงได้ตามวันเวลาที่สถานศึกษากำหนดโดยเสียค่าปรับตามระเบียบกำหนด
  5. นักเรียน-นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนและไม่มาติดต่อกับทางวิทยาลัย นับจากวันสิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว จะถูกสั่งพ้นสภาพการเป็นนักเรียน-นักศึกษา
  6. ผู้ที่เข้าเรียนโดยไม่ชำระเงินบำรุงการศึกษาและไม่ยื่นบัตรลงทะเบียนคืน ผลการเรียนจะเป็นโมฆะ

 


การลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียน

  1. ลงทะเบียนตามที่วิทยาลัย กำหนด
  2. ตรวจสอบรายวิชาและตารางสอนของรายวิชาที่จะเรียนเพิ่มกับงานหลักสูตรและการสอน
  3. ขอรับบัตรลงทะเบียนเพิ่มจากงานทะเบียน
  4. พบครูที่ปรึกษาเพื่ให้ลงนามอนุมัติการลงทะเบียนเพิ่ม
  5. พบหัวหน้างานหลักสูตรและการสอน ตรวจสอบตารางสอน (ต้องไม่ซ้อนกับตารางเรียนเดิมของนักเรียน-นักศึกษา) และลงรายวิชาเพิ่มโดยที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนต้องไม่เกินตามที่งานหลักสูตร กำหนด
  6. พบเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อชำระค่าลงทะเบียนรายวิชา
  7. คืนบัตรลงทะเบียนเพิ่มที่งานทะเบียน

การลงทะเบียนฝึกงาน

  1. นักเรียน-นักศึกษาต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนออกฝึกงานโดยรับคำร้องขอฝึกงานและปฏิบัติตามขั้นตอนของงานทวิภาคี (DVT) 
  2. เข้าฝึกงานโดยไม่ได้ลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ 

การลงทะเบียนสอบแก้ตัว

   1. ในทุกภาคเรียน นักเรียนระดับ ปวช. ที่สอบได้ผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ต้องรับคำร้องขสอบแก้ตัวต่อครูผู้สอนชำระเงินค่าหน่วยกิตสอบแก้ตัวที่งานการเงินแล้วส่งหลักฐานการขอสบแก้ตัวที่งานทะเบียน นักศึกษา ปวส. ต้องลงเรียนใหม่ไม่มีสิทธิ์สอบแก้ 0 (ศูนย์)
  2. ขั้นตอนการสอบแก้ตัว 
          - ขอรับคำร้องของสบแก้ตัวและบัตรลงทะเบียนสอบแก้ตัวที่งานทะเบียน 
          - กรอกรายละเอียด 
          - เสนอครูผู้สอนลงนามอนุญาต 
          - ชำระเงิน 
          - คืนคำร้องขอสบแก้ตัว และบัตรลงทะเบียนสอบแก้ตัวที่งานทะเบียน 
          - นำเอกสารบางส่วนยื่นต่อครูผู้สอนเพื่อขสอบแก้ตัว 
  ***การแก้ มส. ไม่ต้องลงทะเบียนให้พบครูผู้สอนเพื่อแก้ มส. ได้เลย 

 การขอสอบทดแทน

  1. ในกรณีที่นีกเรียน-นักศึกษาป่วยไม่สามารถมาสอบตามเวลาที่ครูผผู้สอนกำหนด และได้ขอลาป่วยไว้ สามารถขอสอบทดแทนได้
  2. ขั้นตอนการสอบทดแทน
          - ให้นำใบลาเสนอต่ออครูผู้สอน
          - นัดวันสอบ
          - ขอรับคำร้องขอสอบทดแทนที่งานทะเบียน
          - ให้ครูผู้สอนเว็นอนุญาต
          - ขำระเงิน
          - คืนคำร้องขอสอบทดแทนที่งานทะเบียน

การถอนรายวิชา 

  1. นักเรียน-นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการเรียน สามารถถอนรายวิชาได้ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน
  2. ขั้นตอนการขอถอนรายวิชาในกำหนด
          - ขอรับคำร้องขอถอนรายวิชา จากงานทะเบียนตามวิทยาลัยกำหนด
          - พบครูที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติคำร้องขอถอนรายวิชา
          - ส่งคำร้องขอถอนรายวิชาที่งานทะเบียน และรับหลักฐานแสดงการถอนรายวิชา

การถอนรายวิชาหลังกำหนด 

  1. กระทำได้ในกรณีที่นักเรียน-นักศึกษาเจ็บป่วย แพทย์สั่งให้พักการรักษาตัวเป็นระยะเวลานานหรือเกิดอุบัติเหตุแก่ร่างกายไม่สามารถเรียนได้ในภาคเรียนนั้น
  2. ขั้นตอนการขอถอนรายวิชาหลังกำหนด
          - ขอรับคำร้องขอถอนรายวิชาจากงานทะเบียน 
          - พบครูที่ปรึกษาทำคำร้องขอถอนรายวิชา พร้อมทั้งแสดงหลักฐานต่าง ๆ (ใบรับรองแพทย์ อื่น ๆ) 
          - ส่งคำร้องขอถอนรายวิชา และหลักฐานต่าง ๆ ที่งานทะเบียน งานทะเบียนจะเสนอเรื่องขออนุมัติจากผุ้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
          - เมื่อคำร้องขอถอนรายวิชาได้รับการอนุมัติแล้วจึงทำบัตรขอถอนรายวิชา 
          - แจ้งครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนรายวิชา 
          - ส่งบัตรถอนรายวิชาที่งานทะเบียน แล้วรับหลักฐานการถอนรายวิชา

 การขอพักการเรียน/การขรักษาสภาพเป็นนักศึกษา

  1. การจอลาพักการเรียนทำได้ 3 กรณีคือ
          - ถูกเกณฑ์ทหาร
          - ป่วยไม่สามารถมาเรียนได้ โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
          - ไม่มีวิชาลงเรียนในภาคเรียนนั้น (ในกรณีที่ยังเรียนไม่ครบโครงสร้างของหลักสูตร)
  2. ขั้นตอนการขอพักการเรียน
          - ขอรับคำร้องที่งานทะเบียน พร้อมนำผู้ปกครองมาด้วย
          - กรอกรายละเอียด
          - เสนอลงนามตามลำดับขั้นตอนในคำร้อง
          - ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน เพื่อเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัย
          - ชำระเงินค่ารักษาสภาพการเป้นนักศึกษา
  3. การพักการเรียนทำได้ครั้งละ 1 ภาคเรียนติดต่อกันไม่เกิน 2 ครั้ง
  4. เมื่อขอพักการเรียนครบภาคเรียนแล้วให้กลับมาขอคืนสภาพนักศึกษาโดยคำร้องขอกลับเข้าเรียนที่งานทะเบียนกรอกแบบฟอร์มแล้วชำระเงินค่าคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียน
  5. เมื่อทำเรื่องคืนสภาพแล้ว ให้ติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ นักเรียน-นักศึกษาที่ขอพักการเรียนหรืนักเรียน-นักศึกษาที่ยังเรียนไม่ครบโครงสร้างของหลักสูตร แต่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านตามเกณฑ์และยังไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น จะต้งมาทำการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามเวลาที่วิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถูกสั่งพ้นสภาพการเป็นนักเรียน-นักศึกษา

 

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree