Sunday , September 25 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวช.-2565Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวส.-2565Download

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น วิทยาลัยฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อhttps://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rws2mQyLN1Xtzf8gH2iDIhTaf9QlqqDK?usp=sharing (Download)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศรับสมัครและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สอนประจำสาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ บัดนี้ผลการดำเนินการเลือกสรรของวิทยาลัยฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวตามไฟล์แนบ ขอให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. ณ งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา Download ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวDownload

Read More »

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รหัสสาขา 215)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสินสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ดังนี้ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 8.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ทมี่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ Download เอกสารประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยDownload

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการครูสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น 6 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน โปรดศึกษา กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน โดยต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง Download เอกสารประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวันเวลาเข้ารับการประเมิน รหัสสาขา 215Download

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (CEC)

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) นั้น บัดนี้การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อดังนี้

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคาาว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

Read More »

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 2 ราย ตามละเอียดในประกาศ

Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. / ปวส. และ ปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์ที่จะประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. , ปวส. และ ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ยื่นใบสมัครออนไลน์ (ไม่ต้องแนบรูปถ่าย) ได้ทางเว็บไซต์ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init

Read More »