Sunday , December 5 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว (หากถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือขอให้ตัดขอบส่วนเกินออกให้เรียบร้อย ให้มองเห็นเฉพาะภาพถ่ายเท่านั้น)ภาพถ่ายสำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียนเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดาหรือมารดา ให้แนบเอกสารภาพถ่ายเพิ่มเติมดังนี้ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาหรือมารดา (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองภาพถ่ายหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร กรณีชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารให้ถ่ายภาพและตัดขอบที่ไม่ใช้ออก กรุณาตรวจสอบภาพถ่ายให้ชัดเจนสมบูรณ์ กรณีชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (แอพพลิเคชั้นธนาคาร) ด้วยการสแกน QR Code ให้แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารแนบ กำหนดการยื่นใบสมัคร วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. Download ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตDownload Download คำร้องขอสมัครและใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตDownload

Read More »

Download เอกสารการชำระเงินมอบตัวขึ้นทะเบียน โควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยได้กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ รอบ โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เข้าระบบยืนยันตัวตนในการเข้าเรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียนร้อยแล้ว ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบการยื่นสมัครรอบโควตา ดำเนินการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนและมอบตัวเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 โดยสามารถโหลดเอกสารได้จาก http://ayuttech.appedr.com/edr/studentEnrollmentRegisterFeeFormPayInPrint.do หรือ Click ที่นี่ ขั้นตอนและวิธีการเป็นตามภาพต่อไปนี้

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทโควตา (กรณีพิเศษ) บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบมาพร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาตามประกาศในแต่ละสาขาวิชา กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2564 จากระบบ Admission ของส่วนกลางที่ Link นี้ ระบบรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (vec.go.th) หรือพิมพ์ ULR -> https://admission.vec.go.th จากนั้นเลือกปุ่มสมัครเรียน (การสมัครรอบนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบนี้เท่านั้น) Download ไฟล์รายชื่อโควตา 104-แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 105-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 106-แผนกวิชาช่างก่อสร้างDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 110-แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกลDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 111-แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 127-แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 128-แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 137-แผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 311-แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 901_328-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 102 – แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิตDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 103 – แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 101 – แผนกวิชาช่างยนต์Download Download ไฟล์ประกาศ/กำหนดการรายงานตัว มอบตัว ขึ้นทะเบียนDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา …

Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศึกษารายละเอียดและใบสมัครได้ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง Download หนังสือนำส่งสถานศึกษาDownload Download ไฟล์ประกาศรับสมัครโควตา ระดับ ปวช. และใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565Download Download ไฟล์ประกาศรับสมัครโควตา ระดับ ปวส. และใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565Download

Read More »

ลงทะเบียนบัญชีธนาคารรับเงินคืน

อ้างถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการคืนงินค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วิทยาลัยฯ จึงได้คืนเงินค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำหรับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ เข้าลงทะเบียนในระบบที่ http://www.ayuttech.ac.th/e-serviceนักเรียนนักศึกษาเลือกรายการลงทะเบียนบัญชีธนาคารดำเนินการยืนยันข้อมูลเข้าระบบ ประกอบด้วย เลขประชาชนนักเรียน/นักศึกษา และ รหัสนักศึกษากดปุ่ม เข้าระบบ จะเจอหน้าสำหรับการลงทะเบียน ให้เลือกรายการที่เมนูด้านซ้าย “ลงทะเบียนบัญชีธนาคาร” หรือกดปุ่มที่เขียนว่า “กดที่นี่เพื่อลงทะเบียนบัญชีธนาคาร”กรอกข้อมูลให้ครบ และ Upload ภาพสำเนาเอกสาร 3 รายการให้ครบ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/นักศึกษา , สำเนาบัตรประชาชนผูปกครอง , สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร โดยสำเนาทั้งหมดต้องรับรองสำเนาและลงลายมือชื่อไว้ (เบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นเบอร์ที่ใช้งานได้ กรณีมีปัญหาครูที่ปรึกษาจะได้โทรติดต่อ)เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” รอสักครู่ ระบบจะพามาที่หน้าแรก ให้เลื่อนหน้าจอลงเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้ Update ในระบบ หากรูปภาพไม่แสดง นักเรียน/นักศึกษา ต้อง Upload ภาพใหม่จนว่าภาพจะแสดงออกมาหลังจากดำเนินการเสร็จ ให้รอครูที่ปรึกษาตรวจสอบหลักฐาน *** สมุดบัญชีที่ส่งเข้ามาในระบบ ต้องเป็นบัญชีที่มีความเคลื่อนไหว หากส่งเลขบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่าที่ทางธนาคารกำหนด บัญชีนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ วิทยาลัยจะไม่สามารถโอนเงินให้ได้ *** ตัวอย่างสำเนาต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเข้าระบบ

Read More »

ผู้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผู้ผ่านการสอบตามรายละเอียดในไฟล์แนบ ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษ 3 อัตราดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษ 2 อัตราดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูพิเศษ (ช่างกลโรงงาน/ช่างก่อสร้าง)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกครูพิเศษ (ไฟฟ้า,อิเล็กทรกนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูพิเศษสาขาวิชาช่างไฟฟ้า , สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามภาพ

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชก,ชส)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ค่าจ้าง 11,500 บาท จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ครูพิเศษสอบประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา และครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา ระบบการรับสมัคร Online จะเปิดให้ยื่นใบสมัครในวันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00 น. – 8 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. สามารถยื่นสมัคร Online โดยคลิ๊กที่นี้ (URL : https://bit.ly/3fV22Qp) รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารแนบพร้อมประกาศนี้ ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนจำนวน 2 อัตรา (ชก,ชส)ดาวน์โหลด

Read More »