Friday , February 3 2023

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

Read More »

จดหมายข่าว วันที่ 28 ธ.ค. 2563 พบสถานศึกษา สพฐ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 งานความร่วมมือฯ นำโดย ดร.ภาราดา  วงษ์สมบัติ หัวหน้างานความร่วมมือ ได้เข้าร่วมการประชุมกับสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อการประชาสัมพันธ์ วท.อย. และชี้แจงนโยบายของท่านผู้อำนวยการมยุรี ศรีระบุตร ในการให้โควตาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เพิ่มเติมให้กับกลุ่มสถานศึกษาที่ลงนามความร่วมมือ โดยมี ดร.มงคล เฟื่องขจร , ครูอรรถพล  สุขีวุฒิ พร้อมด้วยนายประเสริฐ แสงโป๋ หน.งานแนะแนว ได้ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการขอทุนการศึกษาในส่วนของทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

Read More »

จดหมายข่าว วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ประเมินมาตรฐาน อวท.ดีเด่น

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคพระนคครศรีอยุธยา เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผู้อำนวยการสมโรจน์ พลายงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประสาท ชลาลัย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาองค์การฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Read More »

จดหมายข่าว วันที่ 23 ธ.ค. 2563 พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2563

Read More »

กิจกรรมโครงการวันวิทยาลัยศาสตร์เยาวชน ครั้งที่ 11

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดน ดร.ภาราดา วงษ์สมบัติ และ ดร.มงคง เฟื่องขจร พร้อมครูสุดวีระ ชินจรัสศรีและคณะครูนักเรียนแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดกิจกรรมโดยจัดฐานกิจกรรมสนุปกับหุ่นยนต์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทค จำกัด

Read More »

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 119 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ออกบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์การเกษตร ฯลฯ ในโครงการจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดวิเวกายุพัด ต.คลองจิก อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

Read More »

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 118 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

คณะผู้บริหารครู เข้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More »

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 117 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยครูผู้บริหาร ครู เข้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระยามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More »

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 116 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระยามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่ข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

Read More »