Friday , February 3 2023

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการส่งเอกสาร แคตตาล็อค รายการครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหำกรรมสำหรับงานเชื่อมพร้อมโปรแกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More »

รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการ TOR คุณลักศระเฉพาะครุภัณฑ์ชุดถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2

ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. และได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเอกสารข้อมูลที่รับฟังความคิดเห็นแล้วนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติควรนำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง เผยแพร่รับฟังความเห็นจากู้ประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2565 อีกครั้งเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามเอกสารแนบ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความมเร็วสูง (ครั้งที่ 2)Download

Read More »

รายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟฟ้าความเร็วสูง

ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟฟ้าความเร็วสูง ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ดำเนินการแก้แก้ให้เป็นไปตามเอกสารข้อมูลที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและผู้สนใจ แล้วนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติที่ประชุมเห็นควรนำร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟฟ้าความเร็วสูง เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตามไฟล์เอกสารแนบ Download (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟฟ้าความเร็วสูง

Read More »

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบ Download แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565Download

Read More »

เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เผนแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ ปรากฎว่ารายการคุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และ รายการกรัะดานอัจฉริยะ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงใด เพื่อให้การดำเนินการเป็ฌนไปด้วยความเรียบร้อย มีการแข่งขันรายการอย่างเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงขอนำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) บันทึกรับฟังความคิดเห็นครั้งที่-2Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯDownload เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะDownload

Read More »

เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง , ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เผนแพร่เพื่อรับฟังึวามคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เอกสารตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ Download รายละเอียดครุภัณฑ์ฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟDownload Download รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อนระบบเครือข่ายDownload Download รายละเอียดครุภัณฑ์กระดานอินเตอร์แอฟทีฟDownload

Read More »

เชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี งปม.2565

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ชุดฝึกถอดปีะกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง 1 ชุด จำนวนเงิน 5,000,000 บาทชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ชุด จำนวนเงิน 2,000,000 บาทกระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat panel) 14 ตัว จำนวนเงิน 3,500,000 บาท

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More »

ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มีความประสงคฺจะประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) ราคาคลางของงานซึ่งในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เอกสารตามไฟล์แนบท้าย Download ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะดาวน์โหลด Download เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราครซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่จ่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ จำนวน 1คัน (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

Read More »