Sunday , December 5 2021

จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบ Download แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565Download

Read More »

เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เผนแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ ปรากฎว่ารายการคุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และ รายการกรัะดานอัจฉริยะ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงใด เพื่อให้การดำเนินการเป็ฌนไปด้วยความเรียบร้อย มีการแข่งขันรายการอย่างเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงขอนำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) บันทึกรับฟังความคิดเห็นครั้งที่-2Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯDownload เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะDownload

Read More »

เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง , ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เผนแพร่เพื่อรับฟังึวามคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เอกสารตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ Download รายละเอียดครุภัณฑ์ฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟDownload Download รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อนระบบเครือข่ายDownload Download รายละเอียดครุภัณฑ์กระดานอินเตอร์แอฟทีฟDownload

Read More »

เชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี งปม.2565

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ชุดฝึกถอดปีะกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง 1 ชุด จำนวนเงิน 5,000,000 บาทชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ชุด จำนวนเงิน 2,000,000 บาทกระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat panel) 14 ตัว จำนวนเงิน 3,500,000 บาท

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More »

ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มีความประสงคฺจะประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) ราคาคลางของงานซึ่งในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เอกสารตามไฟล์แนบท้าย Download ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะดาวน์โหลด Download เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราครซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่จ่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ จำนวน 1คัน (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (e-bidding) ลว.24 ก.ค. 2563

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ในการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไ่ม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คลิกที่อ่านเพิ่มเติม หรือคลิกดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านรายละเอียด [embeddoc url=”http://www.ayuttech.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก.pdf” download=”all”] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อดาวน์โหลด

Read More »

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ในการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไ่ม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่อ่านเพิ่มเติม หรือคลิกดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านรายละเอียด   Download ไฟล์เอกสารประกาศประกวดราคาดาวน์โหลด Download เอกสารกระประกวดราคาดาวน์โหลด  

Read More »