Friday , February 3 2023

ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ การรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. เป็นกรณีพิเศษ(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโควต้า-66Download ใบสมัครโควตา-ปวช.66Download ใบสมัครโควตา-ปวส.66Download

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู วิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบต่อไปนี้ Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการDownload

Read More »

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ต่อเนื่อง)

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – วันที่ 6 มกราคม 2564 แล้วนั้น บัดนี้ปรากฎว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นใหม่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวงกว้าง วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มกราคม 2564 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอให้นักเรียน/นักศึกษาติดตามประกาศของทางวิทยาลัยฯ อย่างสม่ำเสมอ ประกาศ สอศ. กำหนดให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดาวน์โหลด ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ต่อเนื่อง)ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศปิดวิทยาลัยวันที่ 23 ธ.ค.2563

เนื่องจากสถานการณ์ไวไรโคโรนา 2019 (Covid-2019) ได้มีการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับวนช่วงงานวันมรดกโลก วิทยาลัยฯ ได้ใช้เป็นสถานที่จอดรถ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศปิดวิทยาลัยในสันที่ 23 ธ.ค. 2563 เป็นเวลา 1 วัน เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบ

Read More »

แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการป้องกัน Covid-19 ฉบับแก้ไข

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยงานสวัสดิการนักเรียน/นักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ Covid-19 ที่เปลี่ยนแปลง [embeddoc url=”http://www.ayuttech.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/at-_covid-19_Edit-1.pdf” download=”all”]

Read More »

ระเบียบการแต่งกาย นร./นศ. เข้าเรียนปีการศึกษา 2563

ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดการแต่งกายนักเรียนนักศึกษาใหม่ โดยชุดนักเรียน/นักศึกษา เปลี่ยนใช้กางเกงสแลคไม่มีจีบกระเป๋าเจาะตามแนวตะเข็บข้าง ปวช. กางเกงสีกรมท่า ปวส. กางเกงสีดำ และเสื้อฝึกปฏิบัติงาน ทั้ง ปวช. และ ปวส. เปลี่ยนรุปแบบเป็นเสื้อที่มีกระเป๋าเจาะช่องใส่บัตรนักเรียน/นักศึกษา เอวจั้ม ทั้งหญิงและชาย โดยระดับ ปวช. สวนเสื้อฝึกปฏิบัติงาน สีกรมท่า และ ปวส. สวมเสื้อฝึกปฏฺบัติงานสีน้ำตาลไหม้ เนื้อผ้าเสิร์ท สำหรับชุดนักเรียน/นักศึกษาหญิงตามภาพ ชุดนักศึกษา ปวส. ชายชุดฝึกปฏิบัติงาน ปวส.ชุดนักศึกษา ปวส. หญิงชุดนักเรียน ปวช. ชายชุดฝึกปฏิบัติงาน ปวช.ชุดนักเรียน ปวช. หญิงการแต่งการชุดพละ ปีการศึกษา 2563 แหล่งที่มา : งานปกครองวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Read More »

การมอบตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เลื่อนการมอบตัวนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-2019) ขณะนี้ได้มีมาตรการผ่อนปรนในการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาได้ วิทยาลัยฯ จึงขอกำหนดให้นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งในรอบปกติและรอบเพิ่มเติม ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 นำส่งเอกสารการมอบตัวดังนี้ Download ประกาศการมอบตัวนักศึกษาใหม่ปี 2563ดาวน์โหลด

Read More »

แจ้งกำหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 และวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้เบาบางลงแต่ยังคงไว้ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้   Download ประกาศแจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามกำหนดเวลา จึงขอแจ้งวันเวลาการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ดังนี้

Read More »