Friday , February 3 2023

ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประเสริฐ แสงโป๋

A Mechanism for Developing Artificial Intelligence Skills in Project Subjects   Using PRASERT’s COURSE Learning Activities for Ayutthaya Technical College. รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะปัญญานักประดิษฐ์วิชาโครงการโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PRASERT’s COURSE สำหรับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา บทความวิจัย-เล่ม-1NEWDownload

Read More »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประเสริฐ แสงโป๋

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประเสริฐ แสงโป๋ รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา วิชา วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เรื่อง “อนุกรมฟูเรียร์” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มดาวน์โหลด

Read More »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประเสริฐ แสงโป๋

เผนแพร่ผลงานวิชาการครูประเสริฐ แสงโป๋ รายวิชา โครงการ (3104-8501) แผนการสอนวิชาโครงการ-2563ดาวน์โหลด

Read More »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประเสริฐ แสงโป๋

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประเสริฐ แสงโป๋ แผนการสอน รายวิชา วงจรไฟฟ้า 1 (30104-1002) แผนการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้า-1(30104-1002)ดาวน์โหลด

Read More »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการบทความชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ของดร.ธชณัฐ ผ่องโต E0075-แก้ไขบทความชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด

Read More »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการของ ดร.ธชณัฐ ผ่องโต เรื่องชุดการสอนเขียนแบบอิเล็กนิกส์ E0076-แก้ไข-บทความ-ชุดการสอนเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด

Read More »