Friday , February 3 2023

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

ประกาศ การรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. เป็นกรณีพิเศษ(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโควต้า-66Download ใบสมัครโควตา-ปวช.66Download ใบสมัครโควตา-ปวส.66Download

Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศึกษารายละเอียดและใบสมัครได้ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง Download หนังสือนำส่งสถานศึกษาDownload Download ไฟล์ประกาศรับสมัครโควตา ระดับ ปวช. และใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565Download Download ไฟล์ประกาศรับสมัครโควตา ระดับ ปวส. และใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565Download

Read More »

ลงทะเบียนบัญชีธนาคารรับเงินคืน

อ้างถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการคืนงินค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วิทยาลัยฯ จึงได้คืนเงินค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำหรับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ เข้าลงทะเบียนในระบบที่ http://www.ayuttech.ac.th/e-serviceนักเรียนนักศึกษาเลือกรายการลงทะเบียนบัญชีธนาคารดำเนินการยืนยันข้อมูลเข้าระบบ ประกอบด้วย เลขประชาชนนักเรียน/นักศึกษา และ รหัสนักศึกษากดปุ่ม เข้าระบบ จะเจอหน้าสำหรับการลงทะเบียน ให้เลือกรายการที่เมนูด้านซ้าย “ลงทะเบียนบัญชีธนาคาร” หรือกดปุ่มที่เขียนว่า “กดที่นี่เพื่อลงทะเบียนบัญชีธนาคาร”กรอกข้อมูลให้ครบ และ Upload ภาพสำเนาเอกสาร 3 รายการให้ครบ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/นักศึกษา , สำเนาบัตรประชาชนผูปกครอง , สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร โดยสำเนาทั้งหมดต้องรับรองสำเนาและลงลายมือชื่อไว้ (เบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นเบอร์ที่ใช้งานได้ กรณีมีปัญหาครูที่ปรึกษาจะได้โทรติดต่อ)เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” รอสักครู่ ระบบจะพามาที่หน้าแรก ให้เลื่อนหน้าจอลงเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้ Update ในระบบ หากรูปภาพไม่แสดง นักเรียน/นักศึกษา ต้อง Upload ภาพใหม่จนว่าภาพจะแสดงออกมาหลังจากดำเนินการเสร็จ ให้รอครูที่ปรึกษาตรวจสอบหลักฐาน *** สมุดบัญชีที่ส่งเข้ามาในระบบ ต้องเป็นบัญชีที่มีความเคลื่อนไหว หากส่งเลขบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่าที่ทางธนาคารกำหนด บัญชีนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ วิทยาลัยจะไม่สามารถโอนเงินให้ได้ *** ตัวอย่างสำเนาต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเข้าระบบ

Read More »

ลงนามความร่วมมือร่วมกับขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายอิทธิพล เสือม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย ดร.ภาราดา วงษ์สมบัติ หน.งานความร่วมมือฯ และนายเสริม โพธิ์หอม หน.งานโครงการพิเศษฯ เข้าพบผู้บริหารขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อบ่ายของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อหารือทำความเข้าใจและทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการแต่งตั้งให้วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์จัดอบรมความรู้ภาคทฤษฎี ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอสอบใบอนุญาตขับขี่ประเภทต่างๆ

Read More »

ประชุมการจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประจำปี 2564

นางสาวมยุรี  ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 พร้อมให้เกียรติคณะทำงานในการร่วมจัดทำ ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการคำของบประมาณโครงการ การจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา ทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ร่วมกับคณะทำงานผู้ประสานงานส่วนกลางของวิทยาลัย หัวหน้าแผนกที่ได้รับการจัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ประสานงานประจำแผนกแต่ละแผนก เพื่อเขียนแผนงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

Read More »

ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น หน่วย อวท.วท.อย.

วันนี้ เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคพระนคครศรีอยุธยา เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผู้อำนวยการสมโรจน์ พลายงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประสาท ชลาลัย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาองค์การฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Read More »

พิธีเปิดอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานตรวจเยี่ยมในพิธีเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน”เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ปี 2564พร้อมด้วยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางสาวมยุรี  ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นำเสนอบูธดูแลรักษา/ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เครื่องพร้อมจุดบริการกาแฟสด ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read More »

ชัช ตลาดไทย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) ได้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด่วนเพื่อวางแผนการป้องกัน โดยกำหนดให้วันที่ 23 ธ.ค. 2563 หยุดการเรียนการสอน 1 วัน ให้ผู้เรียนและครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารห้องเรียนและพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด โดยมอบหมายให้คณะทำงานนำโดยรองฯ เขลางค์ วงษ์วิเชียร , รองฯอิทธิพล เสือม่วง ดร.ภาราดา วงษ์สมบัติ และ ดร.มงคล เฟื่องขจร เป็นผู้ประสานงาน ในการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชัชชัย  กิตติชัย (ชัช ตลาดไท) พร้อมคณะเดินทางมาฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อให้กับบริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ รวมถึงห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆ ของพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  

Read More »

ต้อนรับท่านผู้อำนวยการมยุรี ศรีระบุตร

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยานำโดยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการมยุรี ศรีระบุตร พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เนื่องในโอการเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

Read More »

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

คณะครูและนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล​เนื่องในวันคล้ายวันสววรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ วันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2563​ เวลา​ 17.00​ ณ​ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

Read More »