Monday , January 24 2022

Monthly Archives: November 2021

Download เอกสารการชำระเงินมอบตัวขึ้นทะเบียน โควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยได้กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ รอบ โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เข้าระบบยืนยันตัวตนในการเข้าเรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียนร้อยแล้ว ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบการยื่นสมัครรอบโควตา ดำเนินการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนและมอบตัวเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 โดยสามารถโหลดเอกสารได้จาก http://ayuttech.appedr.com/edr/studentEnrollmentRegisterFeeFormPayInPrint.do หรือ Click ที่นี่ ขั้นตอนและวิธีการเป็นตามภาพต่อไปนี้

Read More »

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบ Download แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565Download

Read More »

เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เผนแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ ปรากฎว่ารายการคุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และ รายการกรัะดานอัจฉริยะ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงใด เพื่อให้การดำเนินการเป็ฌนไปด้วยความเรียบร้อย มีการแข่งขันรายการอย่างเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงขอนำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) บันทึกรับฟังความคิดเห็นครั้งที่-2Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯDownload เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะDownload

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทโควตา (กรณีพิเศษ) บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบมาพร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาตามประกาศในแต่ละสาขาวิชา กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2564 จากระบบ Admission ของส่วนกลางที่ Link นี้ ระบบรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (vec.go.th) หรือพิมพ์ ULR -> https://admission.vec.go.th จากนั้นเลือกปุ่มสมัครเรียน (การสมัครรอบนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบนี้เท่านั้น) Download ไฟล์รายชื่อโควตา 104-แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 105-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 106-แผนกวิชาช่างก่อสร้างDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 110-แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกลDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 111-แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 127-แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 128-แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 137-แผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 311-แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 901_328-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 102 – แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิตDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 103 – แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 101 – แผนกวิชาช่างยนต์Download Download ไฟล์ประกาศ/กำหนดการรายงานตัว มอบตัว ขึ้นทะเบียนDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา …

Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศึกษารายละเอียดและใบสมัครได้ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง Download หนังสือนำส่งสถานศึกษาDownload Download ไฟล์ประกาศรับสมัครโควตา ระดับ ปวช. และใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565Download Download ไฟล์ประกาศรับสมัครโควตา ระดับ ปวส. และใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565Download

Read More »

เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง , ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เผนแพร่เพื่อรับฟังึวามคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เอกสารตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ Download รายละเอียดครุภัณฑ์ฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟDownload Download รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อนระบบเครือข่ายDownload Download รายละเอียดครุภัณฑ์กระดานอินเตอร์แอฟทีฟDownload

Read More »