Sunday , December 5 2021

Daily Archives: 4 November 2021

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศึกษารายละเอียดและใบสมัครได้ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง Download หนังสือนำส่งสถานศึกษาDownload Download ไฟล์ประกาศรับสมัครโควตา ระดับ ปวช. และใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565Download Download ไฟล์ประกาศรับสมัครโควตา ระดับ ปวส. และใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565Download

Read More »

เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง , ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เผนแพร่เพื่อรับฟังึวามคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เอกสารตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ Download รายละเอียดครุภัณฑ์ฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟDownload Download รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อนระบบเครือข่ายDownload Download รายละเอียดครุภัณฑ์กระดานอินเตอร์แอฟทีฟDownload

Read More »