Sunday , December 5 2021

Daily Archives: 24 November 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทโควตา (กรณีพิเศษ) บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบมาพร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาตามประกาศในแต่ละสาขาวิชา กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2564 จากระบบ Admission ของส่วนกลางที่ Link นี้ ระบบรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (vec.go.th) หรือพิมพ์ ULR -> https://admission.vec.go.th จากนั้นเลือกปุ่มสมัครเรียน (การสมัครรอบนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบนี้เท่านั้น) Download ไฟล์รายชื่อโควตา 104-แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 105-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 106-แผนกวิชาช่างก่อสร้างDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 110-แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกลDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 111-แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 127-แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 128-แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 137-แผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 311-แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 901_328-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 102 – แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิตDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 103 – แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 101 – แผนกวิชาช่างยนต์Download Download ไฟล์ประกาศ/กำหนดการรายงานตัว มอบตัว ขึ้นทะเบียนDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา …

Read More »