Monday , January 24 2022

Daily Archives: 5 December 2021

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว (หากถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือขอให้ตัดขอบส่วนเกินออกให้เรียบร้อย ให้มองเห็นเฉพาะภาพถ่ายเท่านั้น)ภาพถ่ายสำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียนเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดาหรือมารดา ให้แนบเอกสารภาพถ่ายเพิ่มเติมดังนี้ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาหรือมารดา (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)ภาพถ่ายหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร กรณีชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารให้ถ่ายภาพและตัดขอบที่ไม่ใช้ออก กรุณาตรวจสอบภาพถ่ายให้ชัดเจนสมบูรณ์ กรณีชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (แอพพลิเคชั้นธนาคาร) ด้วยการสแกน QR Code ให้แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

Read More »