Sunday , December 5 2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมการจัดการศึกษา

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา แด่ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมทั้งเยี่ยมชมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ …