Sunday , December 5 2021

แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ

งานสวัสดิการนักเรียน/นักศึกษา ได้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในการเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้บุคลากรทางการศึกษาโปรดศึกษาแนวปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

 

Check Also

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว …