Friday , March 31 2023

แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ

งานสวัสดิการนักเรียน/นักศึกษา ได้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในการเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้บุคลากรทางการศึกษาโปรดศึกษาแนวปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

 

Check Also

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศฯ-ผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวช.66Download รายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวช.66Download ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประกาศฯ-ผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวส.66Download รายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวส.66Download โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศปฏิบัติ ดังนี้1. …