Sunday , December 5 2021

แจ้งกำหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 และวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้เบาบางลงแต่ยังคงไว้ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

 

Download ประกาศแจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศดาวน์โหลด

Check Also

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว …