Saturday , August 13 2022

แจ้งกำหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 และวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้เบาบางลงแต่ยังคงไว้ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

 

Download ประกาศแจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศดาวน์โหลด

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวช.-2565Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวส.-2565Download