Monday , January 24 2022

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

นายมนตรี หาเรืองทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคเช้า ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ภาคบ่าย ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอร่ามเรืองรองวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง