Sunday , December 5 2021

แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการป้องกัน Covid-19 ฉบับแก้ไข

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยงานสวัสดิการนักเรียน/นักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ Covid-19 ที่เปลี่ยนแปลง

[embeddoc url=”http://www.ayuttech.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/at-_covid-19_Edit-1.pdf” download=”all”]

Check Also

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว …