Monday , January 24 2022

ตรวจคัดกรองนักเรียน/นักศึกษาวันแรกของการเปิดเรียน

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 วันแรกของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กับจุดคัดกรอง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นำโดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ควบคุมการเข้าสถานศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นดังนี้

  1. ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์
  2. สแกนใบหน้า วัดอุณหภูมิอัตโนมัต
  3. ฆ่าเชื้อไวรัสดัวยรัวสี UVC แบบสายพานลำเลียง
  4. ฆ่าเชื้อโรคผ่านซุ้มพ่นน้ำยาอิเล็กโทรไลซ์

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ …