Saturday , December 3 2022

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 116 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระยามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่ข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง