Monday , January 24 2022
อบจ.พระนครศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัย

อบจ.พระนครศรีอยุธยามอบหน้ากากอนามัยให้กับสถานศึกษาใน อศจ. ทั้ง 9 แห่ง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่อสู่ภัยเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับสถานศึกษาในอาชีวสึกาาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการประสานงานของ ดร.มงตล เฟื่อนขจร และ ดร.ภาราดา วงษ์วมบัติ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับนักเรียน/นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ …