Monday , January 24 2022

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

คณะครูและนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล​เนื่องในวันคล้ายวันสววรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ วันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2563​ เวลา​ 17.00​ ณ​ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ …