Monday , January 24 2022

ชัช ตลาดไทย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) ได้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด่วนเพื่อวางแผนการป้องกัน โดยกำหนดให้วันที่ 23 ธ.ค. 2563 หยุดการเรียนการสอน 1 วัน ให้ผู้เรียนและครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารห้องเรียนและพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด โดยมอบหมายให้คณะทำงานนำโดยรองฯ เขลางค์ วงษ์วิเชียร , รองฯอิทธิพล เสือม่วง ดร.ภาราดา วงษ์สมบัติ และ ดร.มงคล เฟื่องขจร เป็นผู้ประสานงาน

ในการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชัชชัย  กิตติชัย (ชัช ตลาดไท) พร้อมคณะเดินทางมาฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อให้กับบริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ รวมถึงห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆ ของพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

 

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ …