Saturday , August 13 2022

ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น หน่วย อวท.วท.อย.

วันนี้ เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคพระนคครศรีอยุธยา เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผู้อำนวยการสมโรจน์ พลายงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประสาท ชลาลัย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาองค์การฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ …