Saturday , August 13 2022

จดหมายข่าว วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ประเมินมาตรฐาน อวท.ดีเด่น

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคพระนคครศรีอยุธยา เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผู้อำนวยการสมโรจน์ พลายงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประสาท ชลาลัย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาองค์การฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง