Saturday , December 3 2022

จดหมายข่าว วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ประเมินมาตรฐาน อวท.ดีเด่น

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคพระนคครศรีอยุธยา เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผู้อำนวยการสมโรจน์ พลายงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประสาท ชลาลัย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาองค์การฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง