Monday , January 24 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้ปรักาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวสิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น

วิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ มารายตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดดังนี้

ระดับ ปวช.

  • วันที่ 4-16 มกราคม 2564 เข้าระบบเพื่อพิมพ์เอกสารแบบชำระค่าเทอม เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • วันที่ 17 มกราคม 2564 รายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง

ระดับ ปวส.

  • วันที่ 4-16 มกราคม 2564 เข้าระบบเพื่อพิมพ์เอกสารแบบชำระค่าเทอม เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • วันที่ 17 มกราคม 2564 รายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง

Download เอกสารประกาศผลการพิจารณาโควตาได้ที่ Link ด้านล่าง

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …