Saturday , December 3 2022

ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มีความประสงคฺจะประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) ราคาคลางของงานซึ่งในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เอกสารตามไฟล์แนบท้าย

Check Also

ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการส่งเอกสาร แคตตาล็อค รายการครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหำกรรมสำหรับงานเชื่อมพร้อมโปรแกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566