Saturday , August 13 2022

ประชุมการจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประจำปี 2564

นางสาวมยุรี  ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
การประชุมจัดสรรงบประมาณกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 พร้อมให้เกียรติคณะทำงานในการร่วมจัดทำ ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการคำของบประมาณโครงการ การจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา ทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ร่วมกับคณะทำงานผู้ประสานงานส่วนกลางของวิทยาลัย หัวหน้าแผนกที่ได้รับการจัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ประสานงานประจำแผนกแต่ละแผนก เพื่อเขียนแผนงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ …