Saturday , August 13 2022

ลงนามความร่วมมือร่วมกับขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายอิทธิพล เสือม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย ดร.ภาราดา วงษ์สมบัติ หน.งานความร่วมมือฯ และนายเสริม โพธิ์หอม หน.งานโครงการพิเศษฯ เข้าพบผู้บริหารขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อบ่ายของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อหารือทำความเข้าใจและทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการแต่งตั้งให้วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์จัดอบรมความรู้ภาคทฤษฎี ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอสอบใบอนุญาตขับขี่ประเภทต่างๆ

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ …