Friday , March 31 2023

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ต่อเนื่อง)

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – วันที่ 6 มกราคม 2564 แล้วนั้น บัดนี้ปรากฎว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นใหม่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวงกว้าง วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มกราคม 2564 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอให้นักเรียน/นักศึกษาติดตามประกาศของทางวิทยาลัยฯ อย่างสม่ำเสมอ

Check Also

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศฯ-ผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวช.66Download รายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวช.66Download ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประกาศฯ-ผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวส.66Download รายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวส.66Download โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศปฏิบัติ ดังนี้1. …