Sunday , December 5 2021

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ต่อเนื่อง)

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – วันที่ 6 มกราคม 2564 แล้วนั้น บัดนี้ปรากฎว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นใหม่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวงกว้าง วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มกราคม 2564 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอให้นักเรียน/นักศึกษาติดตามประกาศของทางวิทยาลัยฯ อย่างสม่ำเสมอ

Check Also

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว …