Saturday , December 3 2022

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ต่อเนื่อง)

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – วันที่ 6 มกราคม 2564 แล้วนั้น บัดนี้ปรากฎว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นใหม่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวงกว้าง วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มกราคม 2564 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอให้นักเรียน/นักศึกษาติดตามประกาศของทางวิทยาลัยฯ อย่างสม่ำเสมอ

Check Also

ประกาศ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งเอกสาร แคตตาล็อค รายการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียง

โฟลเดอร์เริ่มต้น-5Download