Monday , January 24 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564


วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายชื่อแนบไฟล์ท้ายประกาศ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อยืนยันการเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตามวันและเวลาดังนี้

วันที่ 20-25 เมษายน 2564 เข้าเว็บไซต์ admission.ayuttech.ac.th เพื่อ Login โหลดเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร (สามารถชำระได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่าน QR Code ด้สนแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ปฐมนิเทศและส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมชุดเอกสารการมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ต่อครูที่ปรึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …