Sunday , December 5 2021

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบ 2 (เฉพาะบางสาขาที่ไม่เต็ม)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะบางสาขาที่ไม่เต็ม โดยสมัครผ่านระบบ Online ที่เว็บไซต์ http://admission.ayuttech.ac.th ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครรอบ 2 ตามไฟล์เอกสาร Download ท้ายประกาศ

Check Also

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว …