Sunday , December 5 2021

ประมูลผู้จำหน่ายร้านค้าโรงอาหารวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะประมูลเพื่อสรรหาผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารวิทยาลัย เพื่อจัดทำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากร เข้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 3,600 คน ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขการประมูล ดังนี้

Check Also

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว …