Sunday , December 5 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกครูพิเศษ (ไฟฟ้า,อิเล็กทรกนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูพิเศษสาขาวิชาช่างไฟฟ้า , สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามภาพ

Check Also

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว …