Sunday , December 5 2021

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประเสริฐ แสงโป๋

A Mechanism for Developing Artificial Intelligence Skills in Project Subjects   Using PRASERT’s COURSE Learning Activities for Ayutthaya Technical College.

รูปแบบกลไกพัฒนาทักษะปัญญานักประดิษฐ์วิชาโครงการโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PRASERT’s COURSE สำหรับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Check Also

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประเสริฐ แสงโป๋

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประเสริฐ แสงโป๋ รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา วิชา วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เรื่อง “อนุกรมฟูเรียร์” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มดาวน์โหลด