Sunday , December 5 2021

เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง , ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เผนแพร่เพื่อรับฟังึวามคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เอกสารตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

Check Also

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบ Download แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565Download