Tuesday , May 30 2023

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้

  1. โควตาประเภทเรียนดี
  2. โควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
  3. โควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศึกษารายละเอียดและใบสมัครได้ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

Check Also

ประกาศการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกำหนดเวลา จึงอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิกร ว่าด้วยการจัดการศึกษา และเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 …