Sunday , December 5 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทโควตา (กรณีพิเศษ) บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบมาพร้อมกันนี้

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาตามประกาศในแต่ละสาขาวิชา กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2564 จากระบบ Admission ของส่วนกลางที่ Link นี้ ระบบรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (vec.go.th) หรือพิมพ์ ULR -> https://admission.vec.go.th จากนั้นเลือกปุ่มสมัครเรียน (การสมัครรอบนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบนี้เท่านั้น)

Check Also

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว …