Saturday , December 3 2022

เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เผนแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ ปรากฎว่ารายการคุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และ รายการกรัะดานอัจฉริยะ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงใด

เพื่อให้การดำเนินการเป็ฌนไปด้วยความเรียบร้อย มีการแข่งขันรายการอย่างเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงขอนำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอีกครั้ง (ครั้งที่ 2)

Check Also

ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการส่งเอกสาร แคตตาล็อค รายการครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหำกรรมสำหรับงานเชื่อมพร้อมโปรแกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566