Saturday , August 13 2022

เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เผนแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ ปรากฎว่ารายการคุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และ รายการกรัะดานอัจฉริยะ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงใด

เพื่อให้การดำเนินการเป็ฌนไปด้วยความเรียบร้อย มีการแข่งขันรายการอย่างเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงขอนำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอีกครั้ง (ครั้งที่ 2)

Check Also

รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการ TOR คุณลักศระเฉพาะครุภัณฑ์ชุดถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2

ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. และได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเอกสารข้อมูลที่รับฟังความคิดเห็นแล้วนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติควรนำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง เผยแพร่รับฟังความเห็นจากู้ประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ …