Saturday , December 3 2022

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบ

Check Also

ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการส่งเอกสาร แคตตาล็อค รายการครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหำกรรมสำหรับงานเชื่อมพร้อมโปรแกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566