Monday , January 24 2022

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบ

Check Also

เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เผนแพร่รับฟังความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ ปรากฎว่ารายการคุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ และ รายการกรัะดานอัจฉริยะ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงใด เพื่อให้การดำเนินการเป็ฌนไปด้วยความเรียบร้อย มีการแข่งขันรายการอย่างเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงขอนำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ …