Saturday , August 13 2022

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบ

Check Also

รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการ TOR คุณลักศระเฉพาะครุภัณฑ์ชุดถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2

ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. และได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเอกสารข้อมูลที่รับฟังความคิดเห็นแล้วนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติควรนำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง เผยแพร่รับฟังความเห็นจากู้ประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ …