Monday , January 24 2022

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th

แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้

 1. รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว (หากถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือขอให้ตัดขอบส่วนเกินออกให้เรียบร้อย ให้มองเห็นเฉพาะภาพถ่ายเท่านั้น)
 2. ภาพถ่ายสำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน
 3. เอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดาหรือมารดา ให้แนบเอกสารภาพถ่ายเพิ่มเติมดังนี้
  1. ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาหรือมารดา (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)
  2. ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)
 4. ภาพถ่ายหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
  1. กรณีชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารให้ถ่ายภาพและตัดขอบที่ไม่ใช้ออก กรุณาตรวจสอบภาพถ่ายให้ชัดเจนสมบูรณ์
  2. กรณีชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (แอพพลิเคชั้นธนาคาร) ด้วยการสแกน QR Code ให้แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …