Saturday , August 13 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น วิทยาลัยฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ไม่มีคำอธิบายรายชื่อผู้ได้รับการผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อ
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rws2mQyLN1Xtzf8gH2iDIhTaf9QlqqDK?usp=sharing (Download)

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวช.-2565Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวส.-2565Download