Sunday , September 25 2022

รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการ TOR คุณลักศระเฉพาะครุภัณฑ์ชุดถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2

ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. และได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเอกสารข้อมูลที่รับฟังความคิดเห็นแล้วนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติควรนำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง เผยแพร่รับฟังความเห็นจากู้ประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2565 อีกครั้งเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามเอกสารแนบ

Check Also

รายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟฟ้าความเร็วสูง

ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟฟ้าความเร็วสูง ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ดำเนินการแก้แก้ให้เป็นไปตามเอกสารข้อมูลที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและผู้สนใจ แล้วนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติที่ประชุมเห็นควรนำร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟฟ้าความเร็วสูง เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตามไฟล์เอกสารแนบ …